CONTACT

CONTACT

Tel: +31 (0) 6 120 67 133

mailto: landgraafcourant@gmail.com

INGEZONDEN STUKKEN

Ingezonden stukken zijn bij uitstek het middel om lezers aan het woord te laten. Zij kunnen daarin publicaties van de landgraaf Courant aanvullen, ondersteunen of bekritiseren. De redactie maakt een strenge selectie uit de ingezonden brieven, op basis van kwaliteit, originaliteit en urgentie. De ingezonden brieven dienen uit maximaal 300-400 woorden te bestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven te weigeren. Anonieme brieven worden te allen tijde geweigerd.

JOURNALISTIEKE HANDELSWIJZE

De Landgraaf Courant stelt zich ten doel om volgens de Code van Bordeaux te handelen.

Code van Bordeaux

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen. Zie: http://www.nvj.nl

Wat we publiceren

We schrijven uitspraken toe aan bronnen, zoveel mogelijk met naam genoemd. Dat hoort bij de transparantie en controleerbaarheid van de informatie.

Bronvermelding

Nieuws van anonieme bronnen brengen we alleen als deze informatie zeer relevant is, betrouwbaar en niet langs andere weg (on the record) verkrijgbaar is.

Algemeen bekende feiten hoeven niet te worden toegeschreven aan een bron; bij feiten en cijfers die worden betwist, is bronvermelding nodig.

Toeschrijving aan bronnen gebeurt door vermelding van hun naam, hun functie of positie in een organisatie en, waar nodig, hun leeftijd of woonplaats.

Anonieme bron(nen) omschrijven we zo goed mogelijk (functie, rang, expertise) zonder hun anonimiteit in gevaar te brengen.

Citaten

Citaten worden zo letterlijk mogelijk weergegeven. Citaten zijn als weergave van uitspraken bedoeld en niet als weergave van bedoelingen.

De Landgraaf Courant kan citaten voor een interview of reportage voor publicatie aanpassen als de bron duidelijk kan maken wat de reden hiervoor is. Maar: de redactie beslist, niet de bron.

Documentatie (geluidsopnamen, goede aantekeningen) is van cruciaal belang om te beslissen of de bron in deze een punt heeft. Een voorbeeld; “Dat heb ik niet zo bedoeld.” dat is mogelijk. Journalisten maken ook fouten. Vraag is dan hoe het wel bedoeld werd en wil de spreker dan wel uitleggen hoe het wél bedoeld was of wil hij op zijn woorden terugkomen. Over het laatste valt in de allermeeste gevallen niet te spreken.

Correcties

De Landgraaf Courant zal fouten corrigeren en onvolledige informatie ruimhartig aanpassen. Dit gebeurd door het in vervolgberichtgeving te doen of door correcties in het artikel zelf.

Etnische afkomst

Aangezien iedere burger een individu is benaderen wij hen ook zo. etnische afkomst wordt niet vermeld. Dit geldt ook voor politieberichten.

In sommige gevallen kan het echter van toepassing zijn. Bij onderwerpen als discriminatie, werkgelegenheid, cultuur, portretten, interviews et cetera, kan het wél nodig zijn. In het desbetreffende artikel zal dan wel uitvoerig duidelijk gemaakt worden waarom het relevant is.

Fotografie

Fotograferen in publieke ruimtes is toegestaan, maar portretrecht stelt grenzen aan het gebruik van foto’s van willekeurige, herkenbare personen.

Van Nederlandse verdachten publiceren wij geen foto’s. Hetzelfde geldt ook voor rechtbanktekeningen waarop verdachte duidelijk herkenbaar is.

Initialen

De Landgraaf Courant volgt de traditionele  ‘initialenregel’ bij het noemen van verdachten en daders van strafbare feiten (voornaam en eerste letter achternaam).

Dit is echter geen dogma. Bij de journalistiek hoort ook het noemen van namen. Dit kan in de volgende gevallen van toepassing zijn: bij hooggeplaatste publieke functionarissen (politici, rechters, topambtenaren, artsen, hoogleraren, openbare bestuurders, topbestuurders in het bedrijfsleven). Hier dient het argument: wij richten ons op de publieke zaak.

Slachtoffers van misdrijven of rampen worden omschreven of met hun naam aangeduid. Het gebruik van initialen zou hen criminaliseren.

Het gebruik van de initialenregel heeft verschillende redenen. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Verder is de Landgraaf Courant geen verlengstuk van de staatsmacht.


Help-Desk